Gamle sangforeninger


Utdrag fra «en Bygds Historie» – Bærum 1924


VIII. SANGFORENINGER

Av saadanne har der i Bærum i aarenes løp været mange, men nogen lang levetid har de som regel ikke bevart.
               Den første man har kjendskap til, er ”Vestre Bærum sangforening”, som ble stiftet 25. september 1853, og som bestod av ca. 30 mand. Den hadde sine møter dels paa søndre Økern og dels paa Vøyen i en liten gammel bygning, som kaldtes ”Hagastua”. Dirigent var fra først lærer Johan Bryhn og senere kirkesanger Svend Pedersen.
             Foreningen var med i den store sangerfest 1ste, 2den og 3dje pinsedag 1856 paa Fredrikshald, hvori deltok 10 sangforeninger med tilsammen 298 medlemmer. Dette var den 3dje store sangerfest i landet. Den 1ste holdtes i Asker 1. juni 1851.
             Man savner sikre oplysninger om naar foreningen gik ind, men det maa ha været omkring midten av 60-aarene.
             Fra 1863 skriver ”Tanum-kvartetten” i Vestre Bærum sig. Navnet refererer seg til at kvartetten hadde sterkt islet av medlemmer bærende navnet Tanum.
             Dirigenten var den meste tid lærer og organist Andreas Tanum. Fra omkring midten av 70-aarene var overlærer Kobberstad dirigent i nogen aar, mens han var lærer ved Asker seminar. Desuten var kvartetten ogsaa saa heldig at nyte godt av den som dirigent vistnok uovertrufne Joh. D. Behrens’s instruktion, idet han under sine ophold paa Tanum, hvor han bodde fra 1863-89 om sommeren i 24 aar, tok sig meget av kvartettens øvelser. Denne blev derfor bekjendt for sin gode sang, ikke alene i distriktet, men ogsaa langt utenfor. Den deltok ogsaa paa en ærefuld maate i konserter i Kristiania.
           Tanum-kvartetten var meget populær i bygden. I 1878, da det vat 25 aar siden ”Vestre Bærums sangforening ” var stiftet, blev der blant gjenlevende som hadde været medlemmer av denne bygdens første sangforening og forøvrig ogsaa blandt andre sangens venner i Vestre Bærum indsamlet til hædersgave til kvartetten. Gaven som bestod av en stor sølvbolle, blev overrakt ved en større fest paa Yong. Blandt de indbudne var ogsaa daværende ekspeditionschef Nils Hertzberg, som var kjent inden kvartetten fra den tid han var lærer ved Asker seminar. Han holdt for anledningen en ypperlig tale, hvori han bl. a. sa at om næste 25 aar skulde kvartetten faa en bolle av ham, men den skulde være av guld. Alt dette viser at kvartetten hadde en høi stjerne i det almindelige omdømme.
           Ved den 6te store sangerfest, som holdtes i Trondhjem 17. – 21. juni 1883 var kvartetten repræsentert  av kirkesanger Johan Bryhn samt gaardbrukerene Tron Bryhn, Hans M. Tanum, Hans H. Tanum, Carl Tanum og Hakon Horni.
          Sidstnævnte og gaardbruker Jon Staavi er nu (1924) de eneste gjenlevende av kvartetten. Den gikk ind efterhvert som medlemmerne blev ældre og faldt bort. Efter 1890 var det paa det nærmeste slut.

          Av andre sangforeninger skal nævnes:

Vestre Bærums kristelige ungdomsforenings sangforening, som stod ved lag som blandet kor i 20 aar til 1914, derav de sidste 17 aar som underavdeling av ungdomsforeningen. Dirigenter var smed Eriksen, Haslerud samt lærerne Skatvedt, Karugerud og Hans Staver, som fungerte de sidste 12 aar.Stabæk mandskor, som blev stiftet i 1910, har 25 medlemmer og er tilsluttet Akershus sangerforbund. Dirigenter har bl.a. været organist Buch, lærer Olaf Halvorsen og nu lærer N.L.Voll.

            Bærums Verks sangforening, stiftet som blandet kor i 1912 av lærer Voll, som derefter var korets dirigent til han fraflyttet verket i 1920. Foreningen gikk ind et par aar senere av mangel paa dirigent.

            Sandvikens mandskor, stiftet 1916. Dirigent den hele tid har været Hans Staver. Koret har 45 medlemmer og er tilsluttet Akershus sangerforbund.